+420 604 263 221

info@biketime.cz

Přímý prodej je možný pouze pro naše smluvní odběratele.

Looking for a Specific Product?

Looking for a Specific Product?

Our Services

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES

Shop Our Products

Hoodies

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

T-Shirts

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Jeans

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

BROWSE ALL OUR PRODUCTS

More of us

Customer Reviews

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Good Stuff We do!

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

More From Us...

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

EXPLORE CUSTOMERS STORIES

Blatník MTB sada 26″-29″ Connect Ebike | MonkeyLink

2 160 

Katalogové číslo: 060-76700 Kategorie: ,
Katalogové číslo: 060-76700 Kategorie: ,

Mag­net­ický sys­tém Mon­keyLink je dodáván v zák­lad­ním vybavení vybraných elek­trokol Bulls.
Ten­to sys­tém je zabu­dován pří­mo v elek­trokole a po přik­oupení přís­lušen­ství, konkrét­ně před­ní /​ zad­ní osvětlení, blat­níky, jej stačí jen nac­va­knout na již instalo­vaný Mon­keyLink Blue­Dock, který je elek­tricky napá­jen.

Ztrá­ty za jízdy se jezdec nemusí obá­vat, vše je mechan­ick­ým sys­témem zabezpečeno.
Sej­mutí těch­to kom­po­nent je opět vel­mi jednoduché — stačí jed­no kliknutí.

Mon­keyLink spo­ju­je kolo s nás­tavcem téměř auto­mat­icky — mag­net­ické, rych­lé, jednoduše intu­itivní.

Světel­né kom­po­nen­ty, které jsou mag­net­icky spo­je­ny s Blue­Dock­em a zajištěny intu­itivním uza­mykacím sys­témem, zajišťu­jí vaši bezpečnost v sil­ničním provozu. Neúmyslné uvol­nění během ces­ty je vyloučeno.

S verzí Mon­keyLink Recharge mohou kon­venční kola těžit z inteligent­ního připo­jení. Upgrade na nový stan­dard Mon­keyLink je vždy možný pouze s něko­li­ka samostat­ný­mi součást­mi.

2K blat­ník má nové a ino­v­a­tivní mag­net­ické připevnění.
Díky tomu­to mag­net­ick­é­mu připevnění je mon­táž a demon­táž blat­níku vel­mi jednoduchá..
Inte­grované zad­ní svět­lo na zad­ním blat­níku zajišťu­je, že budete viditel­ní i v tmavém prostředí.

Blat­ník můžete použít se stan­dard­ní­mi pneu­matika­mi pro horská kola a pneu­matiky pro horská kola plus.
Díky možnos­ti vari­abil­ního nas­tavení blat­níku před­ního kola jej můžete použít pro všech­ny geome­trie rámu.

VÝHODY Mon­keyLink:

kom­po­nen­ty lze nasa­dit a ode­brat během něko­li­ka sekund
je vyloučeno neúmyslné uvol­nění během jízdy
napá­jení z baterie elek­troko­la
Mag­net­ické připevnění
Sada před­ního a zad­ního blat­níku
Zad­ní blat­ník včet­ně svět­la
Pro průměr kol 26″, 27,5″, 28″, 29″

Košík
Váš košík je prázdný.

Vypadá to, že jste si zatím nic nevybrali.